Bargoed v Merthyr 120518

Bargoed v Merthyr, Principality Premiership