RGC v Pontypridd 121019

RGC v Pontypridd, Indigo Group Premiership